Usuario :
 Clave : 
    
 
 
Quaderns Digitals / Quaderns Digitals número 92
 INCLUSIÓ DE L’ALUMNAT NOUVINGUT: UNA REVISIÓ DE LA LITERATURA
Aina Tamarit Merino 
Alba Tornero Cabedo 
Diana Marín Suelves 
 INCLUSION OF NEWLY ARRIVED STUDENTS: A REVIEW OF THE LITERATURE Resum. En les últimes dècades, els fluxos migratoris a escala mundial han causat un augment en la diversitat de procedència dels xiquets i xiquetes que s’incorporen als centres escolars. A més, aquests s’uneixen moltes vegades a meitat del curs acadèmic, la qual cosa requereix un sobre esforç per a l’adaptació. Aquesta realitat actual suposa un repte per als professionals de l’educació, que han de portar a terme pràctiques que garantisquen la inclusió educativa de tot l’alumnat nouvingut. En el present treball es realitza una revisió bibliogràfica que té com a objectius principals conèixer l’atenció educativa que es dóna a l’alumnat de nova incorporació i analitzar si existeix una vertadera inclusió a les escoles d’Educació Primària i Infantil. Després d’examinar vint-i-un articles científics, els resultats mostren que els majors obstacles a la inclusió constitueixen la llengua d’acollida i la segregació en aules separades. A més, es mostra que la innovació didàctica i l’ús d’estratègies metodològiques com l’aprenentatge cooperatiu, el treball per projectes o l’assemblea; la participació activa de les famílies i la formació inicial i contínua dels docents presenten un paper fonamental. Finalment, s’ofereix una proposta d’intervenció futura basada en l’ús de grups interactius i que fomente l’ajuda entre iguals, la motivació i l’autoestima. Abstract. In recent decades, migratory flows worldwide have caused an increase in the diversity of origin of students who arrive at schools. In addition, sometimes they join in the midst of the academic course, which requires an extra effort to adapt. This reality represents a challenge for education professionals, who must bring off practices that guarantee the educational inclusion of newly arrived students. In the present research work, a bibliographic review is carried out with the main objective of knowing the educational attention given to newly incorporated students and analyzing whether a true inclusion exists on Primary Schools. After examining twenty-one scientific articles, the results show that the major obstacles are the language and segregated classes. Moreover, it is shown that didactic innovation and the use of methodological strategies such as cooperative learning or project-based learning, family involvement and the initial and continuous training of teachers have a fundamental role. Finally, it is offered a future intervention’s proposal, based on the interaction between groups and peer helper, motivation and self- stem.
 
Diseño y desarrollo por: SPL Sistemas de Información
  Copyright 2003 Quaderns Digitals Todos los derechos reservados ISSN 1575-9393
  INHASOFT Sistemas Informáticos S.L. Joaquin Rodrigo 3 FAURA VALENCIA tel 962601337