Usuario :
 Clave : 
    
 
 
Quaderns Digitals / Quaderns número 75
 PROGRAMA PER AL DESENVOLUPAMENT DE L’AUTOESTIMA
Ricardo Ernesto Orero Calvé 
 Es presenta programa d\'intervenció dirigit a alumnes de 3r cicle d’Educació Primària que pretén aconseguir la millora de les possibles dificultats que poden existir entorn del desenvolupament de l\'Autoestima. L\'objectiu principal és prevenir i augmentar estats personals en els estudiants on els nivells d\'autoestima siguin baixos, així com afavorir el desenvolupament integral dels alumnes en general i en particular amb els de nee mitjançant la planificació i posada en marxa d\'un conjunt d\'activitats que aconsegueixin consolidar un autoconcepte positiu en ells mateixos augmentant i potenciant la seva autoconfiança i autoacceptació personal. Amb el desenvolupament de les activitats volem aconseguir crear un clima situacional propici per al desenvolupament d\'estratègies d\'afrontament davant situacions que desgastin i disminueixin el seu autoconcepte i puguin augmentar la seva tolerància davant esdeveniments que generin frustració. Es pretendrà incloure aspectes formatius i orientadors per les famílies i per als mestres, de manera que la comprensió de conceptes bàsics sobre l\'autoestima ajudi a la reflexió sobre la importància que tenen les seves apreciacions, comentaris, prejudicis i intercanvis diaris amb els seus fills i alumnes com aspecte altament determinant per aconseguir una opinió equilibrada d\'ells mateixos. És un sentiment propi de l\'ésser humà pensar en com és ell, com el veuen i com actua davant els altres o davant els problemes. Aquesta forma de pensar d\'un mateix ve determinada per múltiples factors que envolten la persona en la seva adaptació al context social on viu i es desenvolupa. L\'autoestima, com sentiment valoratiu de nosaltres mateix, va adquirint significació de major solidesa a partir dels 5 o 6 anys d\'edat que és quan el nen es desenganxa de la seva visió egocèntrica del món i desperta al seu entorn físic i social. Les figures que envolten el nen seran el reflex de com el veuen, de com pensen que és, de les seves virtuts i defectes, és a dir, de la formació del seu autoconcepte i autoestima com a part important de la seva personalitat. El nen afectat d\'una discapacitat és més vulnerable de presentar alteracions en el seu desenvolupament personal, emocional, o en les seves relacions socials, presentant nivells d\'autoestima més baixos i expressats de diverses formes com atacs d\'ansietat, sobtats canvis d\'humor, culpes, reaccions exagerades , hipersensibilitat, trobar el costat negatiu en situacions positives o sentir impotents i autodestructius, agressivitat, .... Estudis i investigacions sobre l\'autoconcepte i l\'autoestima de persones amb discapacitat intenten demostrar, encara que no de manera concloent ni coincident, l\'alt percentatge d\'alumnes amb dèficits intel • lectuals i dificultats d\'aprenentatge com a grups d\'alt risc a presentar nivells baixos d\'autoestima i limitacions a l\'hora de desenvolupar estratègies o capacitats que permetin dotar-los de més flexibilitat cognitiva davant la resolució de problemes o davant aspectes que exigeixin canvis adaptatius en la forma d\'actuar davant una situació concreta. Aquests aspectes, les deficiències o limitacions associades a la discapacitat i la vulnerabilitat a presentar o mantenir nivells baixos d\'autoestima, seran els aspectes principals que tindrem en compte a l\'hora de dissenyar el nostre programa d\'intervenció. El programa d\'intervenció davant dificultats o deficiències en nivells d\'autoestima en la població escolar no respon únicament a un disseny de resposta puntual, reactiva i concreta davant unes necessitats detectades. Es considera des d\'una posició proactiva i preventiva davant possibles desajustos personals, afectius, emocionals o d\'interacció social que puguin presentar qualsevol alumne durant la seva escolaritat. El programa es divideix en els següents apartats: els aspectes essencials, on s\'inclou l\'objectiu general, que població es dirigeix, responsables de la coordinació i desenvolupament de les activitats, àrees d\'intervenció, la metodologia a seguir, així com els recursos i temporalització. Per assolir els nostres objectius es proposarà un conjunt d\'activitats grupals on el mestre tutor del grup és la figura clau per a la seva posada en marxa, així com per detectar possibles desajustos segons el desenvolupament de les mateixes. Aquestes activitats estan planificades per a un curs escolar i per al nivell de 6 d \'Educació Primària. La valoració del programa seguirà els principis de l\'avaluació educativa, contínua, formativa i reguladora. A partir de la informació que aporti l\'avaluació inicial (utilitzarem algun qüestionari de valoració de l\'autoestima), prioritzarem sobre quines àrees d\'intervenció serà necessari intensificar el treball de grup. L\'avaluació contínua durant tot el programa i la utilització d\'altres tècniques d\'avaluació durant l\'inici, a meitat del curs i al final, permetran regular i reorientar la nostra intervenció davant les possibles dificultats o necessitats que puguin sorgir. Serà decisiva la participació i treball conjunt entre tutor / a, mestres del grup, pares, psicopedagog / ai la resta de comunitat escolar. La coordinació i posada en comú d\'impressions i conclusions serà la garantia per assolir els nostres objectius.
 
Diseño y desarrollo por: SPL Sistemas de Información
  Copyright 2003 Quaderns Digitals Todos los derechos reservados ISSN 1575-9393
  INHASOFT Sistemas Informáticos S.L. Joaquin Rodrigo 3 FAURA VALENCIA tel 962601337