Usuario :
 Clave : 
    
 
 
Quaderns Digitals / Quaderns número 51
 La cultura del futur dels IES: què opina el professorat?
Marina Tomás Folch 
Diego Castro 
Ramon Graells 
Antoni Mas 
Carme Sanjuan 
 Què fa que dos centres amb condicions “objectives” de treball semblants funcionin significativament diferent? Quines són les causes que la plantilla docent d’un IES estigui molt més satisfeta que una altra? Com influeix la satisfacció i/o autorealització del professorat en el funcionament dels centres i en la consecució dels objectius educatius? Aquests interrogants són algunes de les qüestions que es tracten en aquest estudi. Els IES que provenen dels Instituts de Batxillerat i/o Centres de Formació Professional són institucions que han de donar resposta a una gran quantitat de reptes socials i educatius pels quals no estan preparats. Ens estem referint tant a una preparació des del punt de vista organitzacional (funcionament en equip, autonomia de gestió ...) com professional (l’ofici de professor requereix d’un replantejament molt gran atesos els canvis que afecten a la nostra societat). La transformació que el Sistema educatiu ha sofert en els darrers anys (LOGSE) no ha tingut en compte variables transcendentals perquè aquesta transformació tingués èxit (cultura professional del professorat de BUP i FP i cultura organitzacional, grau d’autonomia , exercici de la direcció...) sense esmentar els continus canvis als quals cal fer front (immigració, multiculturalitat, societat del coneixement...) Presentem un estudi de la cultura i el clima organitzacional dels IES en funció de la seva procedència (BUP,FP i IES de nova creació) per tal d\'extreure\'n els indicadors de la cultura que fan que els centres ofereixin uns serveis educatius òptims per als adolescents que hi ha avui als IES. Tot això, tenint en compte la creixent complexitat de la nostra societat tant pel qua fa a la dificultat creixent de ser un ciutadà en el segle XXI com a la dificultat d\'atendre la diversitat d\'estudiants que els centres acullen. Tenim present també les demandes creixents que es fan al professorat el qual es troba segons el nostre punt de partida en una situació de desencís, d\'excès de responsabilització, de mancança de recursos per donar resposta a tots aquests reptes. El projecte vol \"comprendre” les organitzacions anomenades IES i, especialment al professorat, per tant les estratègies metodològiques giraran al voltant d’escoltar, recollir evidències i debatre en el si d’aquest equip interetapes educatives. El projecte de recerca sorgeix d’una preocupació pel desencís d’una part del professorat i d’un cert malestar que té conseqüències directes en la formació dels nostres adolescents, veritables ciutadans del futur immediat.

 Enlaces relacionados (0)
Decimotercer aniversario de Quaderns. Edición Especial de Quaderns.
Os presentamos la nueva edición de Quaderns Digitals. Http://www.quadernsdigitals.net/ En primer lugar, agradecer a los autores el esfuerzo dedicado en este Número Especial, agradecer la disposición...
 
Diseño y desarrollo por: SPL Sistemas de Información
  Copyright 2003 Quaderns Digitals Todos los derechos reservados ISSN 1575-9393
  INHASOFT Sistemas Informáticos S.L. Joaquin Rodrigo 3 FAURA VALENCIA tel 962601337