Usuario :
 Clave : 
    
 
 
 El Fòrum Social sobre l’educació a Catalunya
 El Fòrum Social sobre l’educació a Catalunya vol fer possible un debat que sobrepassi el marc escolar, en el qual hi participin tots els àmbits socials per tal d’incloure totes les perspectives i situar l’educació com a prioritat i responsabilitat de tota la societat. L’educació és un dret universal i un bé públic al qual tota la ciutadania té dret a accedir i l’Administració té el deure de garantir en condicions de qualitat i d’igualtat. A més, hi ha consens en la nostra societat sobre el fet que l’educació, a més de ser una necessitat per al progrés social, és la condició per a fer possible una societat cohesionada i justa. Ara bé, els profunds canvis socials experimentats al nostre país durant la darrera dècada no han anat acompanyats de l’atenció que les administracions públiques haurien hagut de posar en l’ensenyament públic, de manera que l’actual sistema educatiu a Catalunya no garanteix prou una educació de qualitat per a tothom. Davant d’això es fa imprescindible tornar a recordar que l’educació és una prioritat social i, per tant, considerem que cal iniciar una reflexió col·lectiva i un ampli debat social que ens porti a fer possible el canvi de model educatiu necessari en aquestes noves circumstàncies. Un canvi que ha de contemplar l’ensenyament públic com a eix vertebrador de tot el sistema educatiu, que ha de garantir la seva funció social d’ajudar a compensar desigualtats, i que ha de ser propi i adequat a la realitat de Catalunya. És per això que proposem la realització d’un Fòrum-Debat que iniciï un procés de discussió en profunditat sobre quin model educatiu necessita la nostra societat, que aporti propostes, complicitats i estratègies per tal de poder pressionar els poders públics fins a aconseguir un compromís d’actuació per al redreçament de l’actual sistema educatiu a Catalunya, dotant-lo de tots els recursos materials, però també del reconeixement necessari per a fer-ho possible. Un Fòrum obert a tothom, amb la implicació de tots els sectors socials, organitzacions ciutadanes, moviments socials, sindicats, associacions, municipis, intel·lectuals, estudiants, professorat, pares i mares i ciutadania en general que tingui com a eixos de discussió els següents punts: Primer: la importància de garantir un sistema públic d’ensenyament, laic, que compti amb un gran prestigi, que possibiliti la cohesió social i aconsegueixi ser l’opció majoritària d’amplis sectors, incorporant tota la diversitat social, econòmica i cultural de la nostra ciutadania. Segon: la conveniència de redefinir el concepte de “públic”, entenent-lo com allò que pertany a la comunitat i està gestionat i supervisat democràticament. Tercer: la necessitat d’aturar la creixent privatització de l’ensenyament, revisant l’actual política de concerts i els criteris de planificació educativa per tal que no posin en perill la garantia del dret a la igualtat d’oportunitats. Quart: la discussió sobre quin model educatiu necessita la nostra societat; sobre la funció de l’escola tenint en compte els canvis que hi ha hagut en els últims temps; sobre els condicionaments que han afegit l’existència de diferents models de família; sobre la incorporació massiva de les dones al treball remunerat; sobre el conflicte d’horaris laborals, escolars i familiars a l’hora de donar resposta a les necessitats dels infants i joves; sobre el paper de les noves tecnologies... Cinquè: la necessitat d’introduir canvis organitzatius i metodològics perquè, d’acord amb la comprensivitat de les etapes d’educació obligatòria, faci compatible l’objectiu d’assolir nivells d’excel·lència educativa amb la consecució d’uns objectius mínims comuns a tota la ciutadania, que permetin la participació efectiva i democràtica en igualtat de drets i deures. Sisè: la recerca de mesures adequades de prevenció general del fracàs escolar, del tractament de l’alumnat amb necessitats educatives especials i d’acolliment de l’alumnat de recent incorporació, amb propostes d’actuació i la implicació de tots els professionals que hi tenen relació. Setè: la necessitat urgent d’ampliar les partides pressupostàries, prioritàriament a l’ensenyament públic, amb l’objectiu de situar la despesa educativa de Catalunya, com a mínim, al nivell de la mitjana europea. Vuitè: l’anàlisi sobre el paper de l’educació més enllà de l’àmbit escolar i la interrelació entre tots els elements que intervenen en el fet educatiu: família, mitjans de comunicació, educació en el lleure, ciutat educadora... Juny del 2003 Oriol Bohigas, arquitecte i urbanista; Victòria Camps, catedràtica de filosofia moral i política; Eudald Carbonell, director del programa d’Atapuerca; Jaume Carbonell, director de Cuadernos de Pedagogía; Salvador Cardús, professor de sociologia; Dolores Juliano, antropòloga; Marta Mata, pedagoga; Montserrat Minobis, degana del col·legi de periodistes de Catalunya; Arcadi Oliveres, president de Justícia i Pau; Jordi Porta, president d’Omnium Cultural; Joaquim Prats, catedràtic en didàctica de la història; Pep Riera, excoordinador d’Unió de Pagesos; Joan Subirats, catedràtic de ciències polítiques; Josep Maria Terricabras, catedràtic de filosofia; Maria Rosa Virós, rectora de la Universitat Pompeu Fabra.

 Categorías
Educación y Cultura
 
Diseño y desarrollo por: SPL Sistemas de Información
  Copyright 2003 Quaderns Digitals Todos los derechos reservados ISSN 1575-9393
  INHASOFT Sistemas Informáticos S.L. Joaquin Rodrigo 3 FAURA VALENCIA tel 962601337