SUPERAR LES DESIGUALTATS

 

 

 

SOMNI O REALITAT

Maria Jesús García Fernández

Tota societat que reconega el valor de la cultura lluita perquè tots els seus membres hi tinguen accés en igualtat d'oportunitats.

Immediatament, es fa que la principal responsable d'aquest objectiu siga l'escola, encara que se sap que sempre no és un instrument eficaç per a la superació de les desigualtats; ja que qualsevol pla educatiu és immers en un ambient social econòmic i familiar..., que en determina les diferències.

Per col·laborar i fer realitat que l'escola siga un agent superador de les desigualtats, els professors dels pobles d'Utiel, davant de l’oferta realitzada per la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, en l'Ordre de 10 de maig de 1990, en la qual es convocava concurs públic de Projectes d'Acció Educativa Preferent, vam decidir d'integrar-nos en l'experiéncia.

Els centres acollits al PAEP són cinc: La Torre d'Utiel, Las Cuevas, Las Casas, Los Corrales i Caudete de las Fuentes. Els quals s'ubiquen a la comarca de la Plana d'Utiel, situada en l’interior de la província de València, a 90 km., i l'economia de la qual es basa en el conreu de la vinya.

Tots els centres presenten certes característiques similars:

• Deficients mitjans de comunicació.

• Nivell sócio-econòmic mitjà-baix.

• Aillament del professorat i de l'alumnat.

• Dificultat per al reciclatge del professorat.

• Recursos i mitjans didàctics escassos.

L'alumnat procedeix d’àmbits familiars amb baix nivell cultural; el medi social en què es desenvolupen, està mancat d'estímuls per a la cultura i l'oci creatius; per això els xiquets i les xiquetes tenen una baixa motivació vers la cultura.

Partint de l’estudi de les necessitats, ens proposàrem d'assolir un objectiu prioritari: compensar les desigualtats socials i culturals.

Vam trabar uns altres objectius:

• Trencar amb l'aillament de professors i alumnes.

• Potenciar l'escola rural.

• Fomentar el treball en equip.

• Intercanviar experiències educatives.

• Adaptar el procés d'ensenyament-aprenentatge a les necessitats i els interessos individuals dels i de les alumnes.

• Apreciar i valorar el medi rural.

Per aconseguir-ho vam comptar amb diversos tipus d'ajuda per part de la Conselleria de Cultura, Educació i Ciència:

-Recursos personals: dotació d'un professor de valencià.

-Recursos econòmics: major assignació per a despeses de funcionament.

-Col·laboració de l'assessor de l'extensió, a Utiel, del CEP de Torrent.

Després de quasi dos cursos escolars integrats en el PAEP, aquesta experiència ha suposat per al professorat uns aspectes molt importants:

• Eixir de l’aíllament i del sentiment de soledat que envaeix el professor de la escola rural.

• Adoptar una actitud de pertinen~a a un grup, el treball del qua] es realitza d'una forma coordinada, i repercuteix en una major motivació i una satisfacció personal.

• Intercanvi d’experiències.

• Confecció del material didàctic adaptat a les peculiaritats del medi rural.

• Intercanvi de professors d'uns centres a altres.

• Flexibilització de l'ensenyament. Per a l'alumnat ha suposat:

• Eixir del seu aillament, en establir relacions amb altres xiquets i xiquetes dels centres integrats en el PAER

• Conèixer altres medis, com la ciutat, i altres recursos econòmics, com la indústria.

• Una major motivació, sobretot per la realització conjunta de tots els xiquets i xiquetes, dels cinc centres, d'activitats esportives, plàstiques, periòdic escolar, jornades de convivència i viatges.

• Iniciar-se en el coneixement del valencià.

• Valorar el seu medi, apreciant els aspectes positius que l’habitat rural els proporciona.

Per a tots els centres ha significat la possibilitat d'aconseguir més i millors mitjans materials.

Aquest curt camí en l’experiència ens anima a continuar en una línia de treball que flexibilitze i adapte l'ensenyament a les necessitats individuals; que la nostra pràctica com a docents supose unes constants anàlisi i reflexió de la tasca en Paula; que potèncie l'escola rural i que ajude a fer realitat el somni de la igualtat d'oportunitats per a totes les persones.

(*) Professora d'Educació General Bàsica