Una experiència de lectura en l’E.G.B.

 

 

Aurora Rubio

 

Durant el meu primer any d'estada en un col·legi públic d'E.G.B. de la perifèria de València, em vaig fer càrrec dels alumnes de 5é. i, abans de començar les meues tasques pedagògiques, em vaig plantejar de conèixer la situació real dels meus alumnes, la qual, a grans trets, era la següent:

El seu nivell sòcio-econòmic era bastant baix, amb alguna excepció.

L'ambient que volteja l’alumnat no propicia massa l’interès pel món de la cultura: molts alumnes no acaben l’E.G.B. i les famílies els posen a treballar només hi tenen l’edat, fins i tot, de vegades, sense tenir-la encara.

Escassa competència comprensiva.

Coneixement de vocabulari deficient i inadequat per a la seua edat.

Nul interès per la lectura, a conseqüència, sobretot, dels factors que acabe d'exposar.

A partir d'aquest diagnòstic inicial em vaig plantejar la necessitat de començar unes activitats encaminades a millorar les deficiències detectades, les quals, pel seu caràcter bàsic, influïen directament sobre la marxa escolar.

Els objectius a aconseguir eren:

Millorar el nivell de comprensió lectora.

Ampliar el vocabulari a nivell oral i a nivell escrit.

Posar en contacte el xiquet amb el món de la literatura.

Despertar en el xiquet l’afecció per la lectura.

L'esquema de treball fou el següent:

Havia de triar un llibre que agradés els alumnes.

El llibre en qüestió hauria d'estar distribuït en capítols per què es poguessin tractar amb determinada independència.

Hauria de ser un llibre en què el/la protagonista fóra algú que tingués una edat semblant a la dels alumnes, per què s'hi sentiren identificats.

En aquest curs, la mare d'un alumne estava regalant per a la Biblioteca de Classe la col·lecció La Locomotora d'Edicions Alborada, és a dir, els alumnes tenien a mà la possibilitat d'observar i utilitzar alguns llibres.

A la fi, ens vam decidir ells i jo per un clàssic: Alícia al País de les Meravelles, de Lewis Carroll; si bé és cert que hi va haver algunes protestes respecte d'aquesta elecció, ja que els xics volien que el protagonista fora un xiquet i no una xiqueta.

Després d'haver-ne triat el títol, tots els alumnes van comprar el seu llibre.

Vull aclarir que, en aquesta col·lecció, cada llibre va acompanyat d'un quadern de treball. Nosaltres no el vam utilitzar del tot, ja que algunes qüestions o expressions eren massa elevades per al nivell dels alumnes.

El pla de treball establert fou setmanal: cada setmana treballàvem un capítol tot seguint aquest ordre:

El dilluns es feia una lectura silenciosa del capítol corresponent, subratllant-ne les paraules o expressions que no entenien.

El dimarts es tornava a llegir, ara ja en veu alta, per alguns dels alumnes i se'n resolien els dubtes, quant a comprensió o vocabulari, que hi havien sorgit.

El dimecres treballàvem la comprensió a nivell escrit, tot utilitzant el quadern de treball que hem esmentat. També se'n feia un resum oral.

El dijous se'n tornava a fer un resum, ara escrit, en un foli, seguint el model següent:

Els alumnes començaven per fer un marge requadre a 1 cm. de la vora del full. Després dividien per la meitat la superfície que en restava. En la part superior escrivien el títol del capítol i, a continuació, al dessota, feien unes sis vinyetes. Podien variar-ne el nombre, però com a mínim n'havien de fer quatre. En aquestes vinyetes dibuixaven els moments o escenes que més els havien agradat i les acoloraven.

En la part inferior del foli escrivien el resum del capítol.

L'últim dia de la setmana, el divendres, el dedicàvem a fer un comentari-debat sobre el capítol treballat, tocant tots els temes: situacions, expressions, comportament dels personatges, paral·lelisme amb situacions semblants actuals, etc.

Quan el treball es va acabar, després de dotze setmanes, tantes com capítols tenia el llibre, els propis alumnes s'encarregaren de fer la portada i d'enquadernar els fulls que havien anat elaborant. Així, cada alumne va tenir el seu llibre tal i com l’havia vist.

En acabar l’experiència, els vam passar la pel·lícula basada en la història que havien llegit i es va fer un debat final en el qual es va comparar el llibre amb la pel·lícula.

Hi hagué comentaris per a tots els gustos, però recorde especialment el que va fer un alumne: "La pel·lícula m'ha agradat, però jo no l’hauria fet així. Es veu que el director pensava d'una altra manera; la veritat és que m'agrada més com jo me l’he imaginada en llegir-la".

Crec que aquest comentari és prou significatiu i val a dir que, encara que hi hagué un grup que preferí la pel·lícula, molts van estar d'acord amb el seu company.

La valoració dels resultats és positiva, els objectius s'aconseguiren en part, ja que si tenim en compte el caràcter propedéutic d'aquesta activitat, els objectius no poden ser avaluats absolutament. Es va poder detectar una comprensió lectora major que abans; un millor ús del llenguatge, tant a nivell oral com a nivell escrit, i un considerable augment de l’interès per la lectura: ús de la biblioteca d'Aula i de Centre, interès per diferents llibres i autors, etc. i, en general, un millor aprofitament escolar.