DRAMATITZACIÓ : UN ALTRE LLENGUATGE

 

 

La dramatització és una forma d'expressió que utilitza els signes i la  sintaxi propis del llenguatge dramàtic

 

Tomàs Motos . Escola de Formació del Professorat de Xest

 

 

Feliçment la dramatització comença a ser un lloc comú en els dissenys curriculars, les orientacions i les guies didàctiques, en què apareix sota dues grans direccions:

a) com a matèria autònoma, dins de l’àrea d'Educació Artística,

b) com a procediment didàctic amb què abastar objectius propis d'altres àrees; ferramenta comparable, per exemple, als mitjans àudio‑visuals.

Però per a la major part dels professors, els quals no han rebut una formació específica en aquest camp, la dramatització es resumeix en la idea simplista de fer petites representacions teatrals, que de seguida és abandonada per manca de recursos.

És en aquesta línia que es pretén fer un recorregut per les diferents activitats que es consideren específicament dramàtiques i fonamentar la seua raó de ser.

La dramatització, segons la definició del Disseny Curricular Base. Educació Primària, 1989, pàg. 164, és "una forma de representació que utilitza el cos, la veu i els espai i temes escènics per expressar i comunicar, als altres, idees, sentiments i vivències".

 

1. LLENGUATGE DRAMÀTIC

 

La dramatització és una forma d'expressió (al mateix nivell que l’expressió oral, l’escrita, la plàstica i la rítmico‑musical) que utilitza els signes i la sintaxi propis del llenguatge dramàtic.

L’essència del llenguatge dramàtic rau a donar forma, a actualitzar unes imatges interiors mitjançant la representació d’Una acció duta a terme per un personatge. En la representació dramàtica la idea es converteix en acció. Però aquesta acció és imitada, fictícia, representada.

L'acció és el nucli del llenguatge dramàtic i la situació i el personatge en són els elements mediadors.

A través de l’acció representada en la situació l’actor‑alumne/actriu‑alumna expressa i comunica les seues imatges interiors i els dóna forma mitjançant el personatge que encarna.

Hi ha situació, per exemple, quan un xiquet camina sobre la punta dels peus i bota per damunt de roques imaginàries per travessar un rierol imaginari; quan mou els braços com si fóra una alga marina engrunsada pel corrent; quan dos adolescents representen l’acció que s'han quedat tancats en un ascensor que s'ha detingut de sobte per un tall en el fluid elèctric.

Resumint, hi ha situació quan l’alumne‑lector utilitza la mímica, els gestos, les positures, el moviment, el so, la paraula, per expressar en un espai la seua visió de la realitat. Tant si la situació representada és imaginària (l’evaporació d’una gota d'aigua), com si és realista (la neteja matinal), la realitat és transformada, passada pel filtre de la visió personal de l’alumne-actor.

Perquè hi haja acció ha d'haver un personatge que l’execute. el personatge que pot adoptar la forma d'objecte, animal, element de la natura o ésser humà. I l’actor, en adoptar aqueix personatge (sia pedra, cangur, vent irat o bomber), expressa i comunica les seues idees quant a la seua concepció de la realitat.

En la dramatització tant la situació representada com el personatge tenen una funció mediatitzadora; mitjançant tots dos l’alumne/alumna expressa la seua visió de la realitat i el seu món inte­rior.

Per a poder articular una acció repre­sentada, el subjecte ha de manejar diversos ele­ments que es constitueixen com els signes del llenguatge dramàtic. Aquests són de dos ordres: verbal (paraula, so, silenci) i no‑verbal (mímica, positura, gestos, moviment en l’espai i objec­tes). I per elaborar Facció cal que el subjecte implique tots els seus recursos: motrius, cog­noscitius i afectius.

Sintetitzant, el llenguatge dramàtic pot ser caracteritzat com "el conjunt d'elements utilit­zats en la dramatització per expressar i comu­nicar. Es defineix essencialment per l’acció, articulada al voltant d'una situació i d'un per­sonatge. Els signes d'aquest llenguatge són ver­bals (silenci, so, paraula) i no‑verbals (positu­res, gestos, moviments)".

Per contestar a la pregunta de quines son les activitats pròpies d'aquesta àrea curricular és convenient tenir presents tres variables com a mínim. A saber:

1. El procés mitjançant el qual una idea es converteix en acció dramàtica.

2. L'estructura de la classe (o taller) de dra­matització.

3. La naturalesa i la finalitat de les tasques realitzades a la classe o taller de dramatització.

En el requadre següent es resumeixen les grans categories d'activitats i les variables que les originen. En la resta del treball aniran expo­sant‑se amb més detalls.

Deixar clar quines són les activitats dramà­tiques permet al professor determinar quins son els continguts de l’Expressió. dramàtica, l’ajuda a organitzar la seua actuació i a distribuir les tasques duna manera progressiva i seqüencial.

2.1. Procés de representació dramàtica El procés de la posada en acció d' una imatge

El procés de la posada d’una imatge mitjançant el llenguatge dramàtic té unes fases comunes a qualsevol procés d'expressió artís­tica. Aquestes fases són: percepció, acció i reflexió.

L'ensenyament del llenguatge dramàtic en l’àmbit escolar ha de seguir les mateixes passes que el procés de creació en art dramàtic. La "marxa pedagògica" ha de reproduir les passes del procés de la disciplina artística, ja que es tracta que els alumnes assolesquen el domini d'un llenguatge determinat.

Per consegüent, els continguts de qualsevol disseny curricular de Dramatització s'han d'arti­cular sobre aquestes tres paraules clau:

PERCEBRE                FER              REFLEXIONAR

Qualsevol activitat, sia aïllada (per exemple, d`un exercici de concentració), sia integrada dins d’una classe o taller, té com a objectiu fer viure al subjecte una experiència relacionada amb un d'aquests tres verbs.

Les Guies Pedagògiques d'Art Dramàtic per als nivells d'Ensenyament Primari i Secundari del Ministeri d'Educació del Govern del Ouébec caracteritzem cadascuna d'aquestes fases i pro­posen orientacions que són totalment vàlides per al nostre context educatiu. Vegem-les:

2.1.1. Percebre

Significa "estar a les escoltes d'u mateix i del seu voltant. Deixar‑se impregnar pels estí­muls del medi físic i humà, i deixar que apare­guen les imatges que aquests indueixen en u mateix per poder expressar‑les"(Guide pédago­gique, 1982, pàg. 8).

Consisteix a desplegar les amenes de tots els sentits per poder captar els estímuls de l’exterior i dirigir la mirada cap al món interior. Açò implica un estat de disponibilitat en els nivells cognoscitiu, motriu i afectiu. Exercicis i jocs de relaxació, de concentració, de percepció sensorial s'inclouen dins d'aquesta fase.

2.1.2. Fer

Per al subjecte fer és "posar en acció les seues imatges interiors, elaborar a partir d'una situació o d'un personatge una acció que comunique el seu món interior" (Guide pédagogique, 1982, pàg. 9).

Aquest fer és "por orientar en dues direccions: l’exploració i l’expressió­-comunicació.

En les activitats d'exploració es posa un èmfasi especial en els instrumenta i els materials amb els quals es realitza l’aprenentatge del llenguatge dramàtic: el cos, la veu i el medi (espai i objectes). Es tracta de l’anàlisi, la presa de consciència i l’exploració dels elements que constitueixen els signes d'aquest llen­guatge expressiu.

Aquestes activitats no són "exercicis de treball" sobre el cos, la veu o sobre la utilització de l’espai i dels objectes, els quals tenen com a objectiu la trans­missió d'una tècnica concreta, sinó acti­vitats lúdiques en les quals l’alumne s'implica globalment; i que, gràcies a les imatges que indueixen, propicien l’oca­sió d'explorar algunes possibilitats del seu cos, de la seua veu o del medi que l’envolta, amb la qual cosa, l’alumne adquireix més coneixement, desimboltu­ra, confiança i habilitat per utilitzar‑los.

En les activitats d'expressió‑comuni­cació es fa una utilització més global del llenguatge dramàtic. Açò implica l’ús de banda de l’alumne de molts signes alhora (paraula, so, silenci, mímica, gestos, moviments en l’espai, objectes) per ela­borar una acció articulada sobre una situació o un personatge.

En aquest apartar s'inclouen les acti­vitats d'improvisació:

‑ improvisacions no‑verbals, en les quals, per elaborar l’acció, es recorre a la mímica, els gestos, les positures; a la interacció amb l’altre mitjançant l’expressió corporal;

‑ improvisacions verbals: ací es posa l’èmfasi en l’ús de la comunicació per la paraula i en el joc amb els elements del so;

‑ improvisacions verbals i gestuals, en les quals s'exigeix la utilització simultània del llenguatge verbal i l’expressió corporal.

2.1.3. Reflexionar

"Es poder disposar d'un moment de pausa per tornar sobre les activitats realitzades i apropiar‑se de l’experiència viscuda de forma espontània ante­riorment" (Guide pédagogique, 1982, pàg. I 1).

Donant a l’alumne l’oportunitat de detenir‑se i tornar sobre l’experiència viscuda, se li permet reflexionar i identificar les imatges, les emocions i les sensacions sorgides durant el desenvolupament de la fase de l’acció; i, de la mateixa manera, s'afavoreix la presa de consciència dels mitjans utilitzats per expressar‑les.

Les activitats de reflexió se solen realitzar sota alguna d'aquestes formes:

‑ intercanvi verbal, en el qual es comenta i s'analitza l’activitat,

‑ presentació al grup duna activitat avaluadora preparada per un equip, ‑ transposició a altres formes d'expressió (escriptura, dibuix, collage, etc..) de les imatges, les emociona, les sensacions o les idees sorgides durant la fase d'exploració i la d'expressió‑comunicació.

Encara que les activitats de reflexió estan indicades fonamentalment per a tancar la seqüència d'activitats d'un taller o d'una sessió de dramatització, es poden, també, utilitzar després de qualsevol activitat puntual; ja que aju­den a prendre consciència del que s'està fent i faciliten la participació dels alumnes en la dramatització.

2.2 Moments en la classe (o taller) d'Expressió Dramàtica

L'estructura base d'una classe o taller d'Expressió Dramàtica ha estat conceptualitzada per BARRET (1989, pàg. 120 i segs.).

Després de l'anàlisi de molts tallers d'expressió dramà­tica dirigits per ella, aquesta autora troba que tots tenen, subjacent, una estructura comuna que es pot concretar en aquestes parts:

1. Posada en marxa

2. Relaxació

3. Expressió‑comunicació

4. Retroacció

Cadascuna d'aquestes parts té una durada diferent. El nucli central serà normalment la fase d'expressió‑comu­nicació. El temps dedicat a cadascuna pot ser també varia­ble. Així es pot abreujar la posada en marxa si el grup està cansat, o botar la fase de relaxació si la tercera part comenta amb unes activitats molt suaus, o utilitzar la rela­xació al final si la classe ha estat molt fatigant, o, fins i

tot, centrar tota la classe en la posada en marxa, si la situa­ció del grup ho demana.

2.2.1. La posada en marxa

Aquesta fase és indispensable, ja que gràcies a ella es crea un clima lúdic que permet el treball posterior. S'hi estableix el contacte amb 1’ “ací i ara” del lloc on es rea­litza el taller, amb els altres, amb el professor. D'una altra banda, el professor hi introdueix els elements que utilitzarà posteriorment. Les activitats específiques d'aquest apartat són allò que en un altre lloc hem anomenat jocs preliminars (MOTOS i TEJEDO, 1987, pàg. 31) i comprèn:

‑activitats d'escalfament físic

‑activitats de desinhibició

‑activitats d'atenció i concentració

‑activitats d'exploració i percepció sensorial

‑activitats de memòria sensorial

‑activitats d'imaginació

2.2.2. Relaxació

La relaxació permet la distensió muscular, provoca benestar físic, pro­dueix una bona respiració, afavoreix la presa de consciència i la concen­tració. El benestar que proporciona és tant físic com psicològic, d'on es deriva una disponibilitat per part de l'alumne que afavoreix la seua expres­sió.

Les activitats de relaxació poden prendre diferents formes, tot d'acord amb les tècniques utilitzades:

‑massatge i automassatge

‑exercicis respiratoris

‑relaxació per entrenament autogen

-relaxació imaginativa

‑relaxació progressiva

‑relaxació per accions inusuals

 

2.2.3. L'expressió‑comunicació

En aquest apartat és on es practica l’expressió dramàtica pròpiament dita.

Les activitats d'aquest apartat se cen­tren en treballs realitzats individualment, per parelles o en microgrups:

‑ exploració del cos: presa de consciència segmentària dels elements de l’esquema corporal

‑exploració del moviment: motri­citat global

‑exploració de la veu

‑exploració dels objectes

‑exploració de l’espai

‑improvisació no‑verbal      

‑improvisació verbal

‑improvisació verbal i gestual

 

2.2.4. Retroacció

Fase del comentari, de la valoració de l’activitat per part del grup. Consisteix en essència en la verbalització de les vivències hagudes durant les fases ante­riors, a compartir les idees i les emocions vivenciades i en la presa de consciència dels mitjans utilitzats per expressar‑les. La retroacció té com a funció desenvo­lupar la presa de consciència, establir una comunicació verbal i obtenir‑ne un feedback.

Les activitats d'aquest apartat ja s'han citat en 2.1.3.

És ben fàcil observar la correspondència que hi ha entre les dues varia­bles analitzades. Ambdues se centren en una mateixa realitat, però, mentre que la primera l’enfoca des de la perspectiva del `perquè', de la finalitat, la segona ho fa des de la perspectiva del `què', des dels continguts.

2.3. Naturalesa i finalitat de L'activitat dramàtica

Una altra perspectiva per definir i classificar les activitats dramàtiques és la que utilitza BOLTON (1983, pàg. 50 i segs.). Aquest autor parteix de l’obser­vació de la pràctica docent, del que els professors que utilitzen la dramatització fan a les seues classes. Conclou que les activitats que aquests realitzen es poden distribuir en una línia contínua els dos pols de la qual serien: tasques dirigides cap al `ser' i tasques dirigides cap a “l’actuar”.

Les tasques del pol de l’esquerra es caracteritzen per la qualitat de ser espontànies i existencials i tenen com a finalitat el descobriment, la vivència de determinades experiències. Trets que es troben duna manera nítida i intensificada en el joc dels xiquets.

Les de la dreta, per la seua banda, es caracteritzen per una intenció de mostrar, d'exposició, d'exhibició, d’ “aconseguir un efecte calculat". La seua finalitat és l’espectacle. Característiques que es troben, per excel·lència, en el teatre professional.

Parla d'una tercera orientació: l’exercici. Ací el que es pretén és `practicar'. Qualsevol destresa que es considere adequada per a l’adquisició i el domini del llenguatge dramàtic, no importa en quin punt del continu anterior estiga, s’aïlla i s'hi entrena els subjectes. Per exemple, les activitats de concentració, de relaxació, de sensibilització, de presa de consciència corporal, d'ortofònia, d'interpretació, etc. són objecte de pràctica i es dissenyen sota la forma d'exercicis.

BOLTON troba que les activitats de dramatització que s'ofereixen als alumnes d'ensenyament primari i secundari prenen tres orientacions bàsiques:

1. Exercicis

2. Joc dramàtic

3. Teatre

2.3.1. Exercicis

Ací apareixen activitats de diferent naturalesa:

‑ activitats d’experiència directa; per exemple, concentració en els sons que procedeixen de l’exterior de l’aula, caminar tot seguint diferents trajectòries al ritme d'un instrument de percussió, massatges;

‑ pràctiques d'habilitats necessàries per a dramatitzar; per exemple, activitats de memòria sensorial, parlar imitant l’entonació d'un determinat personatge tipus;

‑ ús d'altres llenguatges; per exemple, dibuixar el que s'ha imaginat durant un exercici de relaxació imaginatiu, sonoritzar un text.

2.3.2. Joc dramàtic

La seua finalitat és el desenvolupament de l’espontaneïtat. Mitjançant aquests jocs es pretén que l’alumne transformi en accions representades les seues imatges interiors.

Les activitats de joc dramàtic són improvisacions a partir de diversos elements:

‑ un espai concret; per exemple: en la cua d'un cine, en una claveguera;

‑ una situació concreta: un pare repta la seua filla adolescent per arribar tard;

‑ un conflicte, per exemple: pescador i  peix, dos xiquets que volen el mateix joguet;

‑ l’argument, per exemple: un mariner féu un jardí a vora mar i es va fer jardiner, quan el jardí estava tot en flor, el mariner se n'anà;

‑ el personatge, per exemple: un emigrant, un aturat;

‑ el desenllaç, per exemple: i foren feliços.

2.3.3. Teatre

El teatre té a veure amb un producte final ben elaborat i amb l’existència d'espectadors. Les activitats teatrals, en l’àmbit de l’ensenyament, poden adoptar alguna d'aques­tes formes, les quals van des de les més informals i espontànies fins a les més elaborades i tècniques.

‑ actuació d'un grup davant de la resta de la classe, representant la improvisació que acaben de preparar;

‑ treballar en l’acabat d'una representació preparada a classe per mostrar‑la a una audiència més o menys for­mal (les altres classes, els pares, els alumnes d'uns altres centres);

‑ treballar a partir d'un text teatral amb el propòsit de muntar-lo i representar‑lo davant d'un públic.

 

3.CONCLUSIÓ

En aquest repàs que hem fet de les activitats pròpies de l’àrea d'Expressió Dramàtica o Dramatització ‑s'uti­litzen indistintament en el nostre àmbit tots dos termes ‑, hem trobat un ampli ventall d'activitats de naturalesa molt diversa; des de les que impliquen una vivència irrepetible, com pot ser un exercici de sensibilització, fins a les que impliquen repetició, com quan es prepara una represen­tació per mostrar a uns espectadora; des de les que supo­sen una realització individual, fins a les que impliquen tot el grup; des d'activitats que només utilitzen un codi simbòlic, com ho és el verbal, fins a unes altres que uti­litzen el codi analògic que és el propi del llenguatge dramàtic.

L'ús que de qualsevol d'aquestes activitats puga fer el professor en la seua pràctica docent és doble. D'una banda, pot utilitzar‑les com a contingut d'una sessió o taller dins de l’àrea d'Educació Artística, i, d'una altra banda, com a activitats puntuals en altres àrees per acon­seguir els objectius que els són propis, especialment per a Llengua i Literatura, Ciències Socials, Educació Física i Llengües Estrangeres. I tot açò és factible gràcies a la naturalesa interdisciplinar que caracteritza el llenguatge dramàtic.

 

BIBLIOGRAFIA

 

 

‑BARRET, G., Pédagogie de l’Expression dramatique, ed. Recherche en Expression, Québec, 1989.

‑BOLTON, G. The Activity of' Dramatic Playing, en Issues in Educational Drama, The Falmer Press, New York, 1983.

‑MINISTÉRE D'ÉDUCATION DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC, Guide Pédagogique. Primarie. Art dramatique et Programme d'Études. Secondaire. Art Dramatique, Québec, 1982 i 1983.

‑MINISTERIO DE EDUCACION Y CIENCIA, Diseño curricular‑ Base. Educación Primaria, Madrid, 1989.

‑MOTOS, T. ‑ TEJEDO, F., Pràcticas de dramatización, ed. Humanitas, Barcelona, 1987.

 

 

Publicat en la revista Espais Didàctics .