RECURSOS SPE: XERRADA PER FAMÍLIES D'EDUCACIÓ INFANTIL

 

 

En l’etapa d’Educació Infantil els xics i xiquetes desenvolupen destreces i habilitats que els ajudaran a tenir èxit a l'escola i a la vida. A vegades, els pares no son conscients d’errors o d’hàbits que van mantenint en els seus fills i que van perjudicant a poc a poc un desenvolupament maduratiu sa. Una tasca fonamental dels professionals de l’orientació escolar respecte a les famílies d’alumnes d’Infantil és l’orientació i l’assessorament als pares sobre aspectes evolutius i educatius dels seus fills. Dins d’un carácter formatiu i preventiu que facilite l’adaptació personal i escolars dels alumnes, la comunicació amb els pares es fonamental en aquestos primers anys d’escolaritat. La seua participación i colaboració dona sentit a un del objectius de l’etapa, la coeducació. Des dels serveis psicopedagògics d’orientació es preten facilitar el treball docent fomentant actituts positives dels pares cap l’educació i l’escola, açí com ajudar-nos a resoldre els problemes que van apareixent en la convivència cotidiana.  

 

Es presenta en aquest treball una presentació en Power Point "Xerrada famílies d’Educació Infantil" que serveix de suport o guia per a formar als pares sobre aspectes significatius del desenvolupament infantil. Aquesta formació es pot organitzar en una o en varies sessions segons es prioritzen uns o altres continguts de la mateixa. S’adjunta a la vegada un video “prestame-atención” per afegir-ho a la presentación i un document en Word "Dossier-Decàleg per a famílies Educació Infantil" on els pares poden seguir les explicacions i reflexionar sobre les orientacions allà exposades.

 

La presentació "Xerrada famílies d’Educació Infantil" recull aspectes crucials a treballar en les xerrades d’orientació amb els pares d'alumnes d'Educació Infantil. La xerrada porta el títol “RECOMANACIONS PRÀCTIQUES EN L'EDUCACIÓ INFANTIL” i està estructurada en els següents apartats:

 

1. Aspectes educatius i evolutius en l'etapa d'Educació Infantil (0-6 anys).

2. Hàbits

3. Estils educatius

4. Les pataletes o rabietes: pautes d'actuació

5. Recomanacions finals

 

Entendre en línies generals a Piaget en les diferents etapes evolutives que passen els xiquets de 0 a 6 anys ajuda a entendre que esperar d’ells en les diferents edats. Les etapes evolutives són acotacions temporals caracteritzades per adquisicions significatives que fonamenten l'estructura del nostre sistema educatiu segons la pedagogia psicogenética, així com el perquè els xiquets comencen als 6 anys l'etapa d'Educació Primària. En aquest apartat es un aspecte crucial remarcar als pares que cada xic porta el seu propi calendari maduratiu i, encara que és en certa manera comprensible, tots els pares tendeixen a comparar les competències a les que el seu fill no ha arribat amb altres companys de la mateixa edat que si. És important insistir als pares en aquest aspecte alomètric i diferencial de l'etapa. Per a completar aquest apartat es presenta una diapositiva on es visualitza a quines edats s’adquereixen els distints fonemes del lleguatge oral. Amb esta diapositiva es farà entendre perquè hi ha xiquets de 3 anys que ja dominen el fonema vibrant /r/ i altres encara no es troben amb la maduresa necessària per aquest subtil moviment de l’àpex lingual.

Passant a l’apartant següent parlarem del hàbits, de la seua importància per al desenvolupament i per a una adequada adaptació personal, social i escolar. Els hàbits els ajudaran a organitzar tot el món nou que van descobrint.

En l'edat infantil s'adquireixen els primers hàbits que fonamenten el treball en aquesta etapa escolar. Són conductes que s'aprenen amb la pràctica i amb la repetició, indispensables per madurar i on gràcies aquesta regularitat, s’adquireixen les habilitats necessàries per a l'aprenentatge (memòria, atenció, autocontrol, anticipació).

Amb ells arribarem a que sigan cada vegada més responsables, autònoms i independents, en definitiva, a fer-se grans. Els hàbits els ajudaran també a interioritzar les normes de disciplina i de convivència social així com a desenvolupar el seu autoconcepte de forma positiva (opinió i imatge d'ells mateixos). Uns hàbits saludables són la garantia d'un creixement sa.  

Després d’aquest repàs als aspectes evolutius i als hàbits, entrarem en un contingut fonamental d'aquesta xerrada formativa: els estils educatius, entesos aquests com les diferents formes en què els pares resoldren els problemes quotidians amb els seus fills. Els estils educatius determinen una forma particular de relació entre pares i fills, i dependran del seu temperament, de com van ser educats i de les modes d'influència sociológica del moment.

S’analitzaràn els estils educatius en dues dimensions (alt-baix afecte i comucació amb alt-baix grau de control i exigèngies). Aquestes dimensions situades en un quadrant oposat indiquen en quin prototiu ens situem: sobreprotecció, autoritarisme, evitatiu i democràtic. Farem incidència als pares que no existeixen estils purs, que ells se situen segon quina forma resolen els problemes diaris amb els seus fills. La finalitat d’aquesta exposició és ajudar a la reflexió propia d’on estem. Tot seguit, anirem analitzant cada estil amb quins són les característiques dels pares i quines conseqüències tenen en la personalitat i carácter dels fills.

El següent apartat fa referència a les pataletes o rabietes que presenten els xiquets entre els 2 i 4 anys d’edat. Les pataletes són un periode que tots els xiquets manifesten. Analitzarem quines tècniques són les més aconsellables per anar eliminat-les. Se centrarem en Ignorar la conducta, el temps fora i el reforç positiu de la conducta contraria a la que volem eliminar.

A l’inici d’aquest apartat, hi ha un video d’un xiquet amb una pataleta i com els pares ignoren el seu comportament. Per a que este video puga aparèixer en la presentación deuem seguir aquestes indicacions:

 

La xerrada concluirá amb unes recomanacions finals i deixerem el torn de paraula obert per a les qüestions que puguan expressar els pares. Aquest apartat és molt enriquidor i és recomanable deixar un temps per al debat i per a les preguntes obertes.

 

El video “prestame-atencion” és un arxiu de vídeo (.wmv).

 

El document en Word "Dossier-Decàleg famílies Educació Infantil" recull un llibret de dues fulles a manera de díptic amb les recomanacions que es treballaran en les xerrades i que servirà per seguir les explicacions i la presentació en Power Point.

El guió de les recomanacions és el següent:

- Els hàbits i la seva importància per a créixer

- Dormir i menjar, .... A la seva hora i de tot

- Estils educatius: reflexionin sobre com és la relació amb el seu fill

- Amb la seva ajuda, ha d'aprendre a

- I entre pare i la mare ....

- Decàleg d'orientacions


 

 

Documents annexos que fa referència l'article:

 

http://www.quadernsdigitals.net/arxiusquaderns/atencio.wmv

http://www.quadernsdigitals.net/arxiusquaderns/ddi.doc

http://www.quadernsdigitals.net/arxiusquaderns/xerrades.ppt

 

 

Espere us puga ser útil aquest treball.


Ricardo Ernesto Orero Calvé

Especialista en Orientació Educativa

ricardo.orero @ gmail.com